Huishoudelijk reglement  

v.z.w.Power Gym Machelen-Diegem

Openingsuren
Alle werkdagen van 09.00 u tot 21.30 u
Uitgezonderd Woensdag van 09.00 u tot 20.00 u

II. Aansluiting

 

Art. 1.
De aansluiting dient te gebeuren bij één van de leden van de Raad van beheer, door middel van een inschrijvingsformulier.
Personen die zich wensen aan te sluiten moeten de minimum-leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en beschikken over een wettelijk doktersattest dat de beoefening van sport in het algemeen toelaat.
Het doktersattest dient alle twee jaar te worden hernieuwd. Personen die dit attest niet tijdig hernieuwen zullen geen nieuwe lidkaart ontvangen en dus geen toegang hebben tot de zaal , zie Art. 2.
De leden verbinden er zich toe het volledige lidgeld inclusief verzekering en administratiekosten, over te schrijven op het rekeningnummer van de vereniging.

Art. 2.
Om toegang te hebben tot de zaal moet het lid in het bezit zijn van een actieve persoonlijke toegangsbadge en lidkaart voor het lopende jaar, beide afgeleverd door de raad van beheer van de Power Gym Machelen-Diegem. Het lid moet deze op vraag van een bestuurslid of gemachtigd persoon kunnen tonen.

Art. 3.
Het feit lid te zijn van de club, betekent de kennisname en de onvoorwaardelijke aanvaarding van het huishoudelijk reglement en de statuten van de V.Z.W. Power Gym Machelen-Diegem.

III. Verzekering

 

Art. 4.
Bij inschrijving is ieder werkend lid verplicht zich aan te sluiten bij onze verzekeringsorganisatie.
Ieder lid dient de inhoud van de verzekeringspolis te erkennen zonder voorbehoud en ontslaat de vereniging van iedere verantwoordelijkheid of verhaal in dit verband.
Na verloop van de geldigheidsduur van de verzekeringspolis dient deze jaarlijks te worden hernieuwd. Zij die dit niet doen zijn niet meer beschouwd als lid van de vereniging.
De leden van de Raad van beheer zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die niet bij onze verzekeringsorganisatie zijn aangesloten en zullen deze personen de toegang tot de zaal ontzeggen.
De te volgen procedure bij ongeval kan men verkrijgen bij de ondervoorzitter, secretaris of secretaris-adjunct.

IV. Organisatie

Art. 5.
Volgens de schikkingen van Art. 5. van de statuten bestaat de vereniging uit :

§1.beheerders : zij maken deel uit van de Raad van Beheer en beschermen de vereniging tegen alle onvoorziene voorvallen en handelswijzen welke de belangen van de club kunnen in opspraak brengen of schaden. Tevens staan ze in voor het dagelijks bestuur van de vereniging.

§2.de werkende leden : dit zijn de leden die actief deelnemen aan het clubleven.

§3.de ereleden : deze titel kan verleend worden aan hen die door hun aansluiting het aanzien van de club verhogen.

§4.de toelatingscommissie : commissie die tot taak heeft de aanvragen tot het toetreden van de vereniging te beoordelen. De beslissingen van deze commissie dienen niet gerechtvaardigd te worden en er is geen verhaal tegen mogelijk.

§5.commissarissen : zijn 2 leden die niet zetelen in de Raad van beheer en die jaarlijks de kasboeken controleren op de algemene vergadering.

V. Algemene bepalingen

 

Art. 6.
Na gebruik van het oefenmateriaal wordt het lid verzocht dit weer op zijn oorspronkelijke plaats terug te zetten.

Art. 7.
Het is verboden zonder sluitingen te oefenen.

Art. 8.
§1. Ieder lid dat op één of andere wijze schade aanbrengt aan de lokalen, het materieel of het gebouw, is er toe gehouden deze schade te vergoeden.

§2. De leden dienen de zaal te betreden, voorzien van een handdoek, teneinde alle rechtstreeks lichamelijk contact met de toestellen te vermijden uit hygiënische redenen en om beschadigingen te voorkomen.

Art. 9.
De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen in de kleedkamers en trainingzaal. De leden van de vereniging worden verzocht hun waardevolle voorwerpen (uurwerken, handtassen, geldbeugels, etc ) mee te nemen naar de trainingszaal. Leden die zich schuldig maken aan het ontvreemden van materieel van de club zullen strafrechtelijk vervolgd worden.

Art.10.
Het is ten strengste verboden te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen in de oefenzaal of kleedkamers.

Art.11.
Het is verboden de zaal te betreden in staat van dronkenschap.

Art.12.
Het is verboden hormonale of spierversterkende middelen te gebruiken.

Art.13.
De leden worden verzocht de sanitaire installaties rein te houden en zich na het gebruik van de douche af te drogen in de Doucheruimte (niet in de kleedkamer). De kleedkamer van de heren bevindt zich naast de oefenzaal. Deze van de dames bevindt zich beneden, achteraan de sporthal, de voorlaatste deur. (cfr. gemeentelijk reglement)

Art.14.
Dieren, fietsen en moto’s moeten uit de sporthal geweerd worden (cfr. gemeentelijk reglement).

Art.15.
In diverse gangen werden brandalarmtoestellen geïnstalleerd welke bij het indrukken onmiddelijk de brandweer van Vilvoorde verwittigen. Indien deze drukknoppen op onverantwoorde wijze worden ingedrukt en de brandweer onnodig dient uit te rukken zal de kost hieraan verbonden worden doorgerekend naar de sportvereniging welke op dat ogenblik gebruik maakt van de lokalen. Wij rekenen op de integriteit van onze leden om dit te vermijden.

Art.16.
De leden worden verzocht de sanitaire installaties rein te houden en zich na het gebruik van de douche af te drogen in de doucheruimte (niet in de kleedkamer).
De kleedkamers en douchecellen bevinden zich op de bovenste verdieping, kleedkamer nr. 2 voor de heren en kleedkamer nr. 4 voor de dames, en op het gelijkvloers, zijnde de scheidsrechterslokalen (verdeling man/vrouw).
Deze scheidsrechterslokalen zijn NIET TOEGANKELIJK op WOENSDAGAVOND, IN HET WEEKEND EN TIJDENS TORNOOIEN VAN BASKET EN/OF VOLLEYBAL.
De leden die de kleedkamers wensen te gebruiken dienen eerst de sleutel in de oefenzaal te halen en deze terug te brengen na omkleding, op de daarvoor bestemde plaats (naast de deur).

Art.16.bis
Benaming van de sleutels:
Sleutel A0-12: sas-scheidsrechters-gelijkvloers
Sleutel A1-7: kleedkamer 2 – verdieping
Sleutel A1-11: kleedkamer 4 – verdieping

Art.17.
Het openen en sluiten van de deur van de oefenzaal kan enkel gebeuren door leden in het bezit van een electronische badge. Het is ten strengste verboden niet-leden in de zaal mee te nemen, behalve wanneer het gaat om personen die inlichtingen wensen.
Elk lid die toegang verleent aan personen die niet in orde zijn met het lidmaatschap (dus niet in het bezit van een actieve badge) zullen onvoorwaardelijk worden geschorst als lid.
Het lid, dat als laatste de oefenzaal verlaat, zal alvorens de deur te sluiten nagaan of de lichten gedoofd zijn.

Art.18.
De leden worden verzocht de luchtcirculatie en/of de verwarming te bedienen, naargelang de noodzaak zich voordoet: ZIE GEBRUIKSAANWIJZING naast bediening.

Art.19.
Het lid, dat als laatste de oefenzaal verlaat, zal alvorens de deur te sluiten en de sleutel weggelegd te hebben op de daarvoor bestemde plaats, controleren dat het dakraam gesloten is en de lichten gedoofd zijn.

Art.20.
Iedere inbreuk op het reglement kan, bij herhaling aanleiding geven tot definitieve schorsing van het lid.

Art.21.
Ieder lid dat meent het voorwerp te zijn van een verkeerde toepassing van het huishoudelijk reglement, kan hierop schriftelijk beroep aantekenen bij de secretaris die dan het schrijven op de eerstvolgende bestuursvergadering zal voorleggen.

Art.22.
De toegang van bezoekers is verboden, tenzij hiervoor de toelating wordt gegeven door één van de leden van de Raad van beheer of de toezichter. In dat geval dient de bezoeker zich te gedragen zoals de andere leden en is de vereniging niet aansprakelijk voor ongevallen die zich voordoen waarbij de bezoeker betrokken is als slachtoffer.

Art.23.
De trainer heeft de functie van toezichter.

Art.24.
De verantwoordelijken voor het onderhoud van de lokalen en het geven van het onderricht kunnen bezoldigd worden. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de leden van de Raad van beheer.

Art.25.
De voorzitter kan zonder bijeenroeping van de Raad van Beheer toestemming geven tot aankoop van artikelen ten belope van maximaal 150,- EURO. Het Art 37 van het huishoudelijk reglement blijft van toepassing. De voorzitter dient de aankopen te rechtvaardigen op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer.

Art.26.
De leden aanvaarden dat de trainingszaal voor onbepaalde duur kan gesloten worden, indien herstellingswerken zich opdringen.

Art.27.
Alle beslissingen door de leden van de Raad van beheer dienen met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Teneinde een beslissing te kunnen nemen dient 1/2 van het bestuur aanwezig te zijn. Alle genomen beslissingen dienen genoteerd op het vergaderingsverslag. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art.28.
De bestuursleden worden opgeroepen voor de bestuursvergadering, door de secretaris of zijn vervanger, per brief, met vermelding van datum, locatie en tijdstip. De agenda-punten dienen door de bestuursleden, ten laatste 3 dagen voorafgaand aan de bestuursvergadering, binnengebracht bij de secretaris.

Art.29.
De notulen worden opgemaakt in 5 exemplaren; overgemaakt aan de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris; kenbaar gemaakt aan alle leden door uithanging op het prikbord in de oefenzaal.

Art.30.
Alle leden hebben inzage in het kasboek of kasverslag op de Algemene vergadering. De financiële toestand zal minstens trimestriëel op het prikbord worden uitgehangen.

VI.Wedstrijden

 

Art.31.
Minstens éénmaal per jaar zal de club een powerliftingwedstrijd organiseren voor haar leden. Deze zal slechts doorgaan indien er voldoende voorinschrijvingen zijn.

Art.32.
De deelname aan wedstrijden buiten clubverband is toegelaten. Teneinde opgenomen te worden op de lijst van de clubrecords dient het lid de Raad van beheer te verwittigen voor de wedstrijd en een afschrift van het weeg- en wedstrijdblad te overhandigen na de wedstrijd.

Art.33.
Leden van andere verenigingen kunnen lid worden van onze club indien zij hun lidmaatschapsgeld betalen en zich in regel stellen bij onze verzekeringsorganisatie. Zij mogen echter voor hun oorspronkelijke club in clubverband aan competities deelnemen.

VII.Lidgeld

 

Art.34.
Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door de leden van de Raad van beheer met een maximum zoals bepaald in ART 9 van de statuten. Speciën worden niet aanvaard.

Art.35.
Het lidgeld wordt jaarlijks door de leden overgeschreven op rekeningnummer :

BE40 0012 1985 8963

Art.36.
§1. Leden, die minstens EEN volledig ononderbroken jaar, deel uitmaken van de vereniging op 15 december van het lopende jaar, betalen bij het begin van een nieuw lidmaatschapsjaar 100,- EURO voor een volledig jaar.

§2. Leden, gedomiciliëerd te MACHELEN (inclusief deelgemeente), betalen bij het begin van een nieuw lidmaatschapsjaar 100,- EURO voor een volledig jaar.

§3. Leden, NIET gedomiciliëerd te MACHELEN en niet weerhouden volgens Art (34)§1 , betalen bij het begin van een nieuw lidmaatschapsjaar 150,- EURO voor een volledig jaar.

Art.37.
§1.Leden, gedomiciliëerd te MACHELEN (inclusief deelgemeente), die zich inschrijven in de loop van het jaar, betalen :

januari

100,- EURO

februari

100,- EURO

maart

94,- EURO

april

88,- EURO

mei

82,- EURO

juni

76,- EURO

juli

70,- EURO

augustus

62,- EURO

september

54,- EURO

oktober

46,- EURO

november

28,- EURO (of +volgend jaar: 116,- EURO)

december

108,- EURO (Incl het volgende jaar)

§2. Leden, NIET gedomiciliëerd te MACHELEN (inclusief deelgemeente), die zich inschrijven in de loop van het jaar, betalen :

januari

150,- EURO

februari

150,- EURO

maart

139,- EURO

april

128,- EURO

mei

117,- EURO

juni

106,- EURO

juli

95,- EURO

augustus

83,- EURO

september

71,- EURO

oktober

59,- EURO

november

42,- EURO (of +volgend jaar: 174,- EURO)

december

162,- EURO (Incl het volgende jaar)

 

Art.38.
Het lidgeld moet gestort worden voor de vijftiende december van elk jaar, leden die niet op tijd betalen zullen niet in aanmerking komen voor een eventuele Clubevent. Het lid betaalt een eenmalige waarborg van € 25.00 voor de toegangsbadge, die toegang verschaft tot de zaal. Deze waarborg wordt terugbetaald, zodra het lid te kennen geeft zijn lidmaatschap voor het volgend jaar niet te willen verlengen. In geval van verlies of beschadiging van de badge zal geen terugbetaling gebeuren. Het lid zal een nieuwe badge krijgen, nadat opnieuw het volledige waarborgbedrag werd betaald.

Art.39.
§1. Voor geldafhaling van clubrekening kunnen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, secretaris-adjunct en penningmeester tekenen.

§2. Voor een som tot 250 EURO, zijn 2 handtekeningen vereist.

§3. Voor een som van meer dan 250 EURO, zijn 3 handtekeningen vereist.