Statuten

I. Benaming, zetel, voorwerp, duur

 

Art. 1. De vereniging wordt genoemd “Vereniging zonder winstoogmerk Power Gym Machelen-Diegem”, evenredig afgekort tot “V.Z.W. Power Gym Machelen-Diegem”.

 

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te B-1830 Machelen, gemeentelijke sporthal, Rampelbergstraat 28. Het algemeen secretariaat is gevestigd ten huize van de in dienst zijnde secretaris.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de organisatie en ontwikkeling van de lichamelijke en sportieve opvoeding in MACHELEN en DIEGEM te bevorderen. De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijden worden ontbonden.

 

II. Leden

 

Art. 5.

§1. De vereniging is samengesteld uit : 1) beheerders : deze hebben stemrecht op de raad van beheer en op de algemene vergadering indien, en enkel indien, ze ook werkend lid zijn. 2) werkende leden : deze hebben stemrecht op de algemene vergadering. 3) ereleden : zonder stemrecht.

§2. Het aantal werkende leden is onbeperkt en heeft een wettelijk minimum van 3. Hun aanvaarding gebeurt door de toelatingscommissie. Hun rechten en plichten worden geregeld in de statuten.

§3. Het aantal ereleden is onbeperkt. Hun aanvaarding gebeurt door de algemene vergadering. Zij zijn personen die de werking van de vereniging op buitengewone wijze bevorderen, hetzij door hun morele bescherming of door bijzondere materiële hulp. Ereleden worden uitgenodigd op de algemene vergadering en op de hoogte gehouden van de verenigings-activiteiten.

Art. 6. §1. Als lid kan tot de vereniging toetreden: ieder rechtspersoon of natuurlijke persoon. Hij die lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van beheer en zal eveneens schriftelijk zijn instemming betuigen met het doel en de statuten van de vereniging.

§2. Aanvaarding van de statuten omvat tevens de aanvaarding van het huishoudelijk reglement.

§3.De kandidatuur wordt voorgelegd aan een toelatingscommissie, samengesteld uit vijf beheerders. Deze commissie onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst en kent desgevallend een voorlopig lidmaatschap toe. Tegen haar beslissing, die niet met redenen omkleed moet zijn, is geen beroep mogelijk. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht door de voorzitter van de commissie. Wie niet werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na datum van die beslissing opnieuw kandidaat stellen.

Art. 7.

§1. Kandidaat-leden uit de gemeenten Machelen en Diegem zijn prioritair. Uit dien hoofde kunnen kandidaat-leden gedomicilieerd buiten voorgenoemde gemeenten, geweigerd worden.

§2. Door de toetreding ontzegt zich ieder lid, elke daad of elke nalatigheid die nadelig zou zijn voor het maatschappelijk doel of van aard zou zijn om zijn persoonlijk aanzien of eer, of het aanzien en de eer van andere leden of van de vereniging schade te berokkenen. Elke inbreuk op deze beschikking heeft de uitsluiting van het betrokken lid tot gevolg. In afwachting van de beslissing van de algemene vergadering kan een voorlopige schorsing worden opgelegd door de raad van beheer.

§3. Beheerders of werkende leden bewijzen hun lidmaatschap door het tonen van hun lidmaatschapskaart.

Art. 8.

§1. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden maar de betaalde lidgelden blijven definitief verworven in hoofde van de V.Z.W.

§2. Weggevallen of ontslagnemende beheerders moeten slechts onmiddellijk vervangen worden wanneer hierdoor het statutair bepaald minimaal aantal beheerders niet meer wordt bereikt. De overblijvende beheerders zullen zo snel mogelijk een algemene vergadering samenroepen om tot een regularisatie over te gaan.

§3. Voor elke uitsluiting van een lid is een aanwezigheid en/of vertegenwoordiging van tweederde van de leden op de algemene vergadering vereist. Om tot uitsluiting over te gaan dient een meerderheid van tweederde van de aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen te worden bereikt. De reden van de uitsluiting moet niet kenbaar gemaakt worden. Indien dit aanwezigheids- en/of beslissingsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede algemene vergadering bijëengeroepen die alsdan geldig beslist bij tweederden van stemmen en ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden. §4. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt uitdrukkelijk op de dagorde, voorzien in de oproepingsbrief, voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om zijn verdediging te kunnen voorzien. §5. Wordt als ontslagnemend beschouwt, elk lid dat de verschuldigde bijdragen niet heeft betaald op de eerste dag van het nieuwe maatschappelijke jaar.

Art. 9. Alle leden uitgezonderd de ereleden, zijn een jaarlijkse bijdrage, al of niet gespreid, verschuldigd. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximaal 10000 Belgische frank. Art.10. De uittredende of uitgesloten leden, noch de rechthebbenden van een uittredend, uitgesloten of overleden lid kunnen enig recht doen gelden op maatschappelijk bezit. Ze kunnen evenmin de door henzelf of door hun rechtsvoorganger betaalde bedragen terugvorderen.

 

III. Raad van beheer

 

Art.11.

§1. De vereniging wordt geleid door een raad van beheer, samengesteld uit minstens acht en maximaal twaalf beheerders, die benoemd worden voor een termijn van één jaar door de algemene vergadering, te allen tijde herroepbaar zijn door de algemene vergadering. Om in de raad van beheer te zetelen moet men minstens één jaar werkend lid zijn van de vereniging en minimaal de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.

§2. De raad van beheer bestaat uit : een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een adjunct secretaris en een penningmeester en beheerders. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.

§3. Het ontslag van een beheerder moet per aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter kennis worden gebracht. Dit ontslag zal slechts uitwerking hebben twee maand te rekenen vanaf de postdatum van de aangetekende brief. Het ontslag van de penningmeester zal slechts uitwerking hebben na de hierboven vermelde termijn en na controle van de boekhouding door de financiële commissarissen.

§4. De secretaris bewaart de clubarchieven. Hij verzorgt de notulen, houdt de registers bij waarin de notulen van de algemene vergadering en van de vergadering van de raad van beheer worden opgetekend en is gemachtigd om de dagelijkse interne briefwisseling te ondertekenen. Hij mag elke aangetekende zending in ontvangst nemen.

§5. De secretaris zal erop toezien dat de vereniging aan alle wettelijke vereisten voldoet, teneinde de rechtspersoonlijkheid te kunnen behouden en is bij delegatie verantwoordelijk voor het respecteren van alle publicatie- en neerleggingsverplichtingen die de VZW-wetgeving oplegt.

§6. De penningmeester is bij delegatie bevoegd voor het financiële beheer van de vereniging inclusief de boekhouding en bereidt, in samenwerking met de interne administratie, alle financiële staten en rapportering voor ten behoeve van de raad van beheer en de algemene vergadering. Hij is verantwoordelijk voor het fiscale dossier van de vereniging en tekent samen met de voorzitter of een andere beheerder alle betalingen.

§7. De penningmeester zal de technische en financiële commissarissen begeleiden bij hun opdracht en hun alle gewenste informatie geven.

Art.12.

§1. De raad van beheer vergadert na schriftelijke bijeenroeping van de voorzitter of secretaris, minstens acht dagen voor de vergadering aan de beheerders verzonden,telkens de belangen van de vereniging dit vereisen. Indien de helft van de beheerders dit vraagt, moet de raad van beheer bijeengeroepen worden.

§2. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid de secretaris.

§3. De raad kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de op dat ogenblik in functie zijnde beheerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij de meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

§4. Indien op de eerste vergadering de helft der beheerders niet aanwezig is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezigen.

§5. Elke beheerder kan schriftelijk een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen om er te stemmen in zijn plaats. Geen enkel beheerder kan drager zijn van meer dan één schriftelijke en ondertekende volmacht.

§6. De beraadslagingen van de raad van beheer worden vastgelegd in notulen ondertekend door de voorzitter en de secretaris en opgetekend in een notulenboek dat wordt bewaard ter maatschappelijke zetel, waar de leden er zonder het te verplaatsen inzage van kunnen nemen, onverminderd de door de Wet voorziene publicaties. De beslissingen van de raad van beheer worden de leden ter kennis gebracht door omzendbrieven of op een andere, door de raad van beheer te bepalen wijze. §7. De notulen moeten worden goedgekeurd tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van beheer. De uittreksels van de notulen, voor te leggen aan de rechtbank of elders, worden voor éénsluitend ondertekend door de voorzitter of de secretaris.

Art.13.

§1. De raad van beheer heeft in zijn bevoegdheid alle machten en alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

§2. De bevoegdheden van de raad van beheer zijn ondermeer: het waarnemen van het dagelijks bestuur van de vereniging; het opstellen van de jaarlijkse begroting en rekeningen; het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering; het opstellen van de agenda en de uitnodigingen voor de algemene vergadering; de vereniging als eiser of verweerder in rechte vertegenwoordigen; het innen van de inkomsten en het uitvoeren van betalingen; het voeren en bijhouden van de briefwisseling; het doen van alle financiële en bankverrichtingen; het opstellen van het huishoudelijke reglement, waarvan de inhoud niet mag afwijken van hetgeen in de statuten bepaald is.

§3. De raad van beheer kan, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden overdragen aan een beheerder of een derde. In laatstgenoemd geval is de toelating van de algemene vergadering vereist.

Art.14.

§1. De raad van beheer kan een van zijn beheerders gelasten met het dagelijks beheer van de vereniging en hem het maatschappelijk handteken laten gebruiken voor alles wat dat beheer betreft. Zij kan eveneens om het even welke bijzondere volmachten opdragen aan alle lasthebbers naar keuze.

§2. Voor rechtshandelingen waarvan de waarde 10.000 BF niet te boven gaat, is de vereniging gebonden door de handtekening van twee beheerders. Voor verrichtingen boven de 10.000 BF is de handtekening van drie beheerders vereist.

§3. De raad van beheer mag alle nodige commissies installeren. Alle bevoegdheden, werkingsmodaliteiten, verantwoordelijkheden en delegatiemogelijkheden worden vastgelegd in het aansprakelijkheids- en delegatiereglement, dat door de algemene vergadering moet worden goedgekeurd. §4. De rechtsvorderingen, zowel als eisende partij, als verweerder, worden in naam van de vereniging gevoerd door de raad van beheer, op vervolging van zijn voorzitter of van een hiertoe bevoegde mandataris.

 

IV. Beheerders

 

Art 15.

§1. Door de beheerders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de uitoefening van hun mandaat en tot de in hun beheer bedreven misgrepen.

§2. Tijdens de bijeenkomsten van de raad van beheer zullen de beheerders zich onthouden wanneer zij een belang hebben dat strijdig is met het verenigingsbelang.

§3. De leden van de raad van beheer nemen hun ambt waar zonder enige vergoeding, van welke aard ook. De terugbetaling van eventuele kosten gemaakt voor de uitoefening van zijn mandaat kan door het beheerder alleen worden bekomen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten beschreven in het huishoudelijk reglement.

§4. Het mandaat eindigt door overlijden, ontslag, of afzetting . Bij overlijden, ontslag of afzetting in het lopende jaar worden de vrijgekomen bevoegdheden overgenomen door een lid van de raad van beheer, dit tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering verkiest een nieuwe beheerder.

§5. Een beheerder mag zich op de vergaderingen van de raad van beheer door een ander beheerder laten vertegenwoordigen. Een beheerder mag slechts drager zijn van één volmacht.

§6. Alle documenten die de vereniging verbinden moeten de handtekening dragen van de voorzitter of ondervoorzitter en van de secretaris of adjunct secretaris, die tegenover derden niet zullen moeten laten blijken van een beraadslaging van de Raad van Beheer.

§7. De beheerders worden benoemd voor een mandaat van één jaar.

§8. De raad van beheer kan een bijzonder mandaat verlenen aan elke mandataris naar keuze. Hij kan ook een algemeen mandaat voor het dagelijks bestuur toekennen aan één of meerdere beheerders.

§9. Door de aanvaarding van een mandaat, verstrekt door de raad van beheer, gaan de beheerders akkoord met de inhoud van het “Aansprakelijkheids- en delegatiereglement”, waarvan zij een exemplaar ontvangen.

§10. De raad van beheer kan, omwille van ernstige feiten of niet nakomen van verplichtingen beschreven in het huishoudelijk reglement, een lid schorsen in afwachting dat de algemene vergadering over een eventuele uitsluiting beslist.

§11. De raad van beheer benoemt of ontslaat zelf of door een lasthebber, de leden van het personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en bezoldigingen.

 

V. Algemene vergadering

 

Art.16.

§1. De algemene vergadering beslist over: – statutenwijziging – het benoemen en het afzetten van de beheerders – het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen – het uitsluiten van werkende leden – het ontbinden van de vereniging

§2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer en bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. De voorzitter duidt de secretaris en twee stemopnemers aan. Zij vormen het bureau van de vereniging.

§3. De algemene vergadering is samengesteld uit werkende leden die enkel op de algemene vergadering stemrecht hebben. Ze mag bijgewoond worden door beheerders die evenwel geen stemrecht hebben tenzij ze ook werkend lid zijn en door ereleden die geen stemrecht hebben. Leden zonder stemrecht tellen niet mee om de vereiste quorums te bereiken.

§4. Buiten de door de Wet of statuten voorziene uitzonderingen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden bij gewone meerderheid.

§5. Elk aanwezig werkend lid heeft slechts één stem. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, dat drager moet zijn van een schriftelijke en ondertekende volmacht voor alle punten van de dagorde.

§6. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De onthoudingen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De stemming wordt mondeling gedaan, behoudens wanneer het gaat om een benoeming of een afzetting van een beheerder, of om de uitsluiting of toelating van een werkend lid : in deze gevallen moet de stemming geheim verlopen. De beheerders kunnen zich dan niet laten vertegenwoordigen.

§7. De raad van beheer en de algemene vergadering kunnen in hun schoot, al naar gelang de noodwendigheden, overgaan tot het installeren van diverse commissies. Hun werkingsmodaliteiten zullen in het huishoudelijk reglement worden omschreven.

Art.17.

§1. De algemene vergadering wordt door de raad van beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, of op vraag van 1/5 van de werkende leden. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit in principe in het eerste trimester van het nieuwe boekjaar voor het goedkeuren van de rekeningen en het beleid van de beheerders van het afgelopen jaar en het goedkeuren van de begroting van het volgende jaar. Door de goedkeuring van de rapportering over de rekeningen verleent de algemene vergadering kwijting aan de raad van beheer voor alle daden en akten waarop voornoemde rekeningen betrekking hebben en voor alle andere beslissingen die expliciet werden gerapporteerd.

§2. De raad van beheer is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen telkens als tenminste één vijfde van de werkende leden daarom schriftelijk en met omklede redenen verzoekt en dit binnen de zestig dagen volgend op hun aanvraag bij de voorzitter van de raad van beheer.

§3. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van beheer bij gewone brief, gericht aan ieder lid, minstens acht dagen voor de vergadering, en ondertekend door de voorzitter en de secretaris in naam van de raad van beheer.

§4. De raad van beheer stelt een voorlopige dagorde voor de algemene vergadering op. Deze zal in de uitnodigingsbrief worden opgenomen. Behalve bij statutenwijziging zal de uitnodigingsbrief steeds een formulier bevatten waarmee de werkende leden bijkomende agendapunten kunnen voorstellen. Indien een voorstel van één twintigste van de werkende leden wordt ondersteund, wat blijkt uit het aantal handtekeningen op het teruggestuurde formulier, moet de raad van beheer het desbetreffende punt in de agenda opnemen. De voorstellen inzake extra agendapunten moeten, op straffe van niet-opname, ten laatste tien werkdagen voor vermelde datum op de maatschappelijke zetel van de vereniging toekomen.

§5. De oproepingen zullen benevens de dagorde, datum, uur en plaats van de vergadering vermelden.

§6. De ereleden en commissarissen worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen als waarnemers zonder stemrecht.

§7. Derden mogen, op uitnodiging van de raad van beheer, de algemene vergadering bijwonen en op uitnodiging het woord voeren. Hun tussenkomsten zullen zich beperken tot technische toelichtingen, advies en informatieverstrekking.

§8. De vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn ingeschreven, voor zover twee derden van de aanwezige leden het dringend karakter erkent, met uitzondering van de wijziging van de statuten en van het uitsluiten van een lid. §9. Elk lid van de algemene vergadering mag ter zitting voorstellen de volgorde van de agendapunten te wijzigen. De voorzitter moet een voorstel met die strekking aanvaarden indien een absolute meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden het hiermee eens zijn.

Art.18. De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot geen wijziging of uitsluiting kan worden besloten tenzij met een meerderheid van tweederden der stemmen. Echter, wanneer de wijziging een der doeleinden betreft, waarvoor de vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige leden eenparig goedgekeurd wordt. Zijn tweederden van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijééngeroepen worden; deze kan beraadslagen, welk het aantal aanwezige leden ook zij; deze beslissingen moeten echterdoor de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.

Art.19. De beslissingen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en secretaris, en opgetekend in een notulenboek dat wordt bewaard ter maatschappelijke zetel, waar de leden en belanghebbende derden er zonder het te verplaatsen inzage van kunnen nemen, onverminderd de door de Wet voorziene publicaties. Belanghebbende derden richten hiertoe een schriftelijk verzoek aan de raad van beheer. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, secretaris of adjunct-secretaris van de vereniging.

 

VI. Begrotingen en rekeningen

 

Art.20.

§1. Het maatschappelijk jaar van de vereniging vangt aan op 1 januari van elk jaar om te eindigen op 31 december. Het boekjaar vangt aan op 1 december van elk jaar en eindigt op 30 november van het daaropvolgende jaar.

§2. Elk jaar worden de rekeningen van het voorgaande boekjaar en de begroting van het volgend boekjaar vastgesteld en voorgelegd ter goedkeuring door de raad van beheer aan de algemene vergadering. De voor te leggen rekeningen en documenten zullen overeen gekomen worden door de raad van beheer en de financiële commissarisen.

§3. De spaarrekening van de vereniging dient steeds de som van 150.000,- BEF te bevatten. Deze som dient gevrijwaard om alle gerechts- en dossierskosten, raadsman, boetes en alle bijkomende onkosten te dekken, die voortvloeien uit een eventueel gerechtelijk geschil. De raad van beheer verbindt er zich toe al de voornoemde kosten dienaangaande te betalen op voorlegging van factuur door één van de leden-stichters. De leden-stichters zullen de gerechtelijke procedure kunnen verder zetten tot uitputting van de rechtsmiddelen. Elke inbreuk op dit artikel heeft de ontbinding van de vereniging voor gevolg. Dit artikel heeft echter geen kracht van ontbinding na afloop van de rechtszaak of na uitputting van alle rechtsmiddelen.

§4. De vereniging betrekt haar financiële middelen uit de lidmaatschapsgelden; eventuele toelagen van de Staat, provincie, gemeente en andere overheidsorganismen; inkomsten uit intresten; toevallige baten.

§5. De winsten door de vereniging gemaakt, mogen aan de leden niet uitgekeerd worden, doch blijven verworven voor de vereniging en worden uitsluitend aangewend tot de verwezenlijking van het doel

§6. De algemene vergadering benoemt voor een termijn van drie jaar een technische commissaris belast met de controle op de rechtspersoonlijkheid van de vereniging. Hij heeft een onbeperkt recht op toezicht en controle op al de handelingen van de vereniging, mag de vergaderingen van de raad van beheer bijwonen, maar beschikt over geen stemrecht. Hij mag ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, notulen en over het algemeen van alle geschriften der vereniging zonder zich evenwel met het beheer ervan in te laten. De technische commissaris moet het resultaat van zijn opdracht en de voorstellen die hij gepast acht, aan de algemene vergadering onderwerpen en haar te kennen geven op welke wijze hij de controle verwezenlijkt heeft.

§7. De algemene vergadering benoemt voor een termijn van één jaar twee commissarissen belast met de het nazicht van de rekeningen van het lopende boekjaar. Deze commissarissen zijn lid van de vereniging. Zij brengen verslag uit bij de voorzitter van de raad van beheer tenminste veertien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering.

§8.De financiële commissarissen hebben een onbeperkt recht op toezicht en controle op al de handelingen van financiële aard van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, facturen en rekeninguittreksels zonder zich evenwel met het beheer ervan in te laten. De financiële commissarissen moeten het resultaat van hun opdracht en de voorstellen die zij gepast achten, aan de algemene vergadering onderwerpen en haar te kennen geven op welke wijze zij de inventarissen gecontroleerd hebben.

 

VII. Ontbinding en vereffening

 

Art.21. Bij ontbinding van de vereniging zal haar bezit, na voldoening van de schulden, worden overgedragen aan een soortgelijke vereniging of aan een instelling met liefdadig doel aangeduid door de algemene vergadering, behoudens de som van 150.000,- BEF, die gevrijwaard blijft tot uitputting van alle rechtsmiddelen, om alle gerechts- en dossierskosten, raadsman, boetes en alle bijkomende onkosten te dekken, die voortvloeien uit een eventueel lopend gerechterlijk geschil.

 

Art.22. Voor alle kwesties in deze statuten niet voorzien zijn de beschikkingen van toepassing van de wet van 27 juni 1921 en geldt tevens het huishoudelijk reglement.